§ 5. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  5.
1.
Dokonaną ocenę pracy wraz z uzasadnieniem wpisuje się do "Karty oceny pracy nauczyciela", której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Kartę oceny pracy nauczyciela włącza się do akt osobowych.
3.
Kartę oceny pracy nauczyciela udostępnia się do wglądu nauczycielowi, pracownikom nadzoru pedagogicznego, a w odniesieniu do nauczycieli przysposobienia obronnego - także organom wojskowym sprawującym nadzór nad nauczaniem przysposobienia obronnego.