§ 10a. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  10a. 9
 
1.
W skład zespołów, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 5 oraz w § 10 ust. 2, wchodzi przedstawiciel kuratora oświaty i wychowania, w przypadku gdy organem nadzorującym szkołę (placówkę) jest organ inny niż kurator oświaty i wychowania.
2.
W szkołach (placówkach) prowadzonych przez innych ministrów i terenowe organy rządowej administracji ogólnej przepis ust. 1 stosuje się tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole.
9 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.