Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.2.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 43, poz. 236) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 2 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek ocenianego nauczyciela, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.";

2)
w ust. 5 skreśla się pkt 4 i dodaje na końcu zdanie w brzmieniu:

"Na wniosek ocenianego nauczyciela, pełniącego funkcję kierowniczą, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.";

3)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W pracach zespołów, o których mowa w ust. 2 i 5, może uczestniczyć z głosem doradczym wskazany przez ocenianego nauczyciela nauczyciel metodyk. Oceniany nauczyciel może także zwrócić się do wskazanego przez siebie nauczyciela metodyka o wydanie opinii fachowej na piśmie w sprawie jego pracy w celu przedstawienia zespołowi oceniającemu.";

4)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W zespołach o których mowa w ust. 2 i 5, nie może uczestniczyć współmałżonek lub krewny w linii prostej ocenianego nauczyciela."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.