§ 9. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  9.
1.
Zespół dokonuje oceny po wysłuchaniu nauczyciela. Przewodniczący zespołu przedstawia nauczycielowi ocenę jego pracy sformułowaną w karcie oceny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania oceny.
2.
Od dokonanej oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy nauczyciela".
3.
W razie ustalenia negatywnej oceny pracy nauczyciela, przewodniczący zespołu kieruje z urzędu sprawę do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony. W tym przypadku stosuje się tryb określony w art. 24 Karty Nauczyciela.