§ 4. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  4.
1.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
-
szczególnie wyróżniająca,
-
wyróżniająca,
-
pozytywna,
-
negatywna.
2.
Zespół przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela wykorzystuje szczególnie treść wpisów zawartych w "Informacji o pracy pedagogicznej nauczyciela", wprowadzonej odrębnymi przepisami. W zależności od konkretnych uwarunkowań i statutowych zadań szkoły przy formułowaniu oceny wykorzystywane być mogą przykładowe kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.