Ocena pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.25.186

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 12 sierpnia 1982 r.
w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:
Oceny pracy nauczyciela dokonuje organ bezpośrednio nadzorujący szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje się po zasięgnięciu opinii zespołu, w którego skład wchodzi: dyrektor szkoły, nauczyciel metodyk lub nauczyciel tej samej albo pokrewnej specjalności, przedstawiciel związku zawodowego oraz rady pedagogicznej. Opinia ta nie jest wymagana przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły.
2.
Ponadto w skład zespołu opiniującego wchodzą:
1)
kierownik warsztatu szkolnego (kierownik szkolenia praktycznego) lub gospodarstwa szkolnego - przy opiniowaniu pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu,
2)
kierownik internatu (bursy) lub świetlicy szkolnej - przy opiniowaniu pracy nauczyciela wychowawcy tej placówki.
3.
W skład zespołu opiniującego pracę nauczyciela metodyka lub wizytatora metodyka problemowego wchodzi dyrektor albo upoważniony przez niego przedstawiciel terenowej placówki kształcenia nauczycieli (resortowego ośrodka doskonalenia nauczycieli), dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz przedstawiciel związku zawodowego.
4.
Zespół sporządza opinię po wysłuchaniu nauczyciela.
1.
Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi realizacja zadań określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zadań statutowych szkoły oraz osiągane wyniki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w § 2, oraz wpisów o pracy nauczyciela, dokonanych w dokumentacji szkolnej przez nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny.
2.
W ocenie pracy nauczyciela przysposobienia obronnego należy uwzględniać opinię organów wojskowych przeprowadzających kontrole przysposobienia obronnego.
Przy formułowaniu opinii o pracy nauczyciela zespół dokonuje przeglądu prac z przedmiotu nauczanego przez nauczyciela, analizy udziału uczniów w olimpiadach, przeglądach i konkursach organizowanych dla uczniów oraz wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych lub wyższych. Zespół może dokonać badania wyników dydaktycznych oraz przeprowadzić wizytację lekcji (zajęć).
Ocenę wpisuje się do "Karty oceny pracy zawodowej nauczyciela", którą przechowuje się w aktach osobowych nauczyciela. Wzór "Karty oceny pracy zawodowej nauczyciela" zostanie określony odrębnie.
W razie zgłoszenia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela właściwy organ ma obowiązek jej dokonania w terminie jednego roku od daty złożenia wniosku.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie oceny pracy zawodowej nauczycieli (Dz. Urz. Min. Oświaty i Wychowania Nr 9, poz. 64).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1982 r.