§ 3. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  3.
1.
Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi realizacja zadań określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych odrębnymi przepisami, a w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze - także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela.
2.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.