§ 2. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  2.
Ocenie pracy podlegają nauczyciele niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, wymiaru prowadzonych zajęć, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.