§ 10. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  10.
1.
Organ, do którego nauczyciel odwołał się od dokonanej mu oceny pracy, może zarządzić przeprowadzenie ponownej oceny.
2.
Skład zespołu przeprowadzającego ponowną ocenę pracy nauczyciela, z zachowaniem warunku określonego w § 6, ustala organ rozpatrujący odwołanie, z wyłączeniem osób biorących udział w dokonywaniu kwestionowanej oceny.
3.
Ponowną ocenę przeprowadza się z zachowaniem przepisów § 8 i 9 ust. 1.
4.
Od oceny przeprowadzonej przez zespół, o którym mowa w ust. 2, odwołanie nie przysługuje.