§ 1. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych.
2.
Rozporządzenie dotyczy także nauczycieli oraz pracowników uspołecznionych zakładów pracy, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte niektóre przepisy tej Karty na podstawie odrębnych przepisów.