§ 7. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  7.
Za organizację i przebieg oceny odpowiada dyrektor lub organ, który powołał zespół do jej przeprowadzenia.