§ 6. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  6.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.
2. 1
W skład zespołu wchodzi:
1)
dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w tej szkole, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (przedmiotów) prowadzonego przez ocenianego nauczyciela,
3)
przedstawiciel właściwego ogniwa związku zawodowego, w którym zrzeszony jest oceniany nauczyciel.

Na wniosek ocenianego nauczyciela, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.

3.
W razie braku możliwości powołania w skład zespołu nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organ nadzorujący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, deleguje do zespołu oceniającego mianowanego nauczyciela innej szkoły.
4.
Oceny pracy osób wymienionych w § 1 ust. 2 dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty i wychowania w porozumieniu z organami nadzorującymi szkoły (placówki) lub inne jednostki organizacyjne, w których zatrudnione są te osoby.
5. 2
Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole dokonuje zespół, powołany przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę, w składzie:
1)
przedstawiciel organu bezpośrednio nadzorującego szkołę - jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli mianowanych posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (przedmiotów) prowadzonego (prowadzonych) przez ocenianego nauczyciela,
3)
przedstawiciel właściwego ogniwa związku zawodowego, w którym zrzeszony jest oceniany nauczyciel,
4)
(skreślony).

Na wniosek ocenianego nauczyciela, pełniącego funkcję kierowniczą, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.

6. 3
W pracach zespołów, o których mowa w ust. 2 i 5, może uczestniczyć z głosem doradczym wskazany przez ocenianego nauczyciela doradca metodyczny. Oceniany nauczyciel może także zwrócić się do wskazanego przez siebie doradcy metodycznego o wydanie opinii fachowej na piśmie w sprawie jego pracy w celu przedstawienia zespołowi oceniającemu.
7. 4
W zespołach o których mowa w ust. 2 i 5, nie może uczestniczyć współmałżonek lub krewny w linii prostej ocenianego nauczyciela.
8. 5
W pracach zespołu, o którym mowa w ust. 2 i w § 10 ust. 2, oceniającego nauczyciela języków obcych zatrudnionego w kolegium języków obcych, może uczestniczyć z głosem doradczym pracownik szkoły wyższej sprawujący opiekę naukową nad nauczycielem w wyniku realizacji pisemnego porozumienia pomiędzy kuratorem oświaty i wychowania a szkołą wyższą, zawartego na podstawie odrębnych przepisów.
9. 6
Oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole polskiej (punkcie filialnym) przy przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:
1)
dyrektor szkoły jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (punkcie filialnym).
10. 7
Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole (punkcie filialnym), o której mowa w ust. 9, dokonuje zespół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. W skład zespołu wchodzą wyznaczeni przez Ministra Edukacji Narodowej pracownicy nadzoru pedagogicznego, zatrudnieni w Ministerstwie Edukacji Narodowej bądź w kuratoriach oświaty i wychowania.
11. 8
Od dokonanej oceny nauczycielowi, o którym mowa w ust. 9 i 10, przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy nauczyciela". Minister Edukacji Narodowej może zarządzić przeprowadzenie ponownej oceny, dla której dokonania powołuje zespół odwoławczy w wyznaczonym przez siebie składzie spośród pracowników nadzoru pedagogicznego, z wyłączeniem osób biorących udział w dokonywaniu kwestionowanej oceny.
1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
2 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
3 § 6 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.

4 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
5 § 6 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
6 § 6 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
7 § 6 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
8 § 6 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.