Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 245 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3).
§  2.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zwanym dalej "Lasami Państwowymi", w ramach którego działają następujące jednostki organizacyjne:
1)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, zwana dalej "Dyrekcją Generalną",
2)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, zwane dalej "regionalnymi dyrekcjami",
3)
nadleśnictwa,
4)
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, zwane dalej "zakładami".
§  3.
Działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego.
§  4.
1.
W Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, jest prowadzona działalność:
1)
administracyjna w Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach,
2)
gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się działalność:
a)
podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, a także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym, zwaną dalej "działalnością podstawową",
b)
uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym, zwaną dalej "działalnością uboczną",
3)
dodatkowa - produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.
2.
Zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną.
3.
Przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie.
§  5.
1.
Z dotacji celowych, o których mowa w art. 54 ustawy, finansowane są zadania, na które została udzielona dotacja w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
2.
Dotacje celowe, nie wykorzystane w danym roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane.
§  6.
1.
Podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są sporządzane przez nie roczne plany finansowo-gospodarcze zawierające:
1)
zadania rzeczowe,
2)
przychody ze sprzedaży,
3)
koszty działalności,
4)
wynik finansowy.
2.
Plany finansowo-gospodarcze regionalnych dyrekcji, obok planu własnego, obejmują plany nadleśnictw i zakładów, zatwierdzane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji.
3.
Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego.
4.
W planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów.
§  7.
1.
Nadleśniczy przedstawia dyrektorowi regionalnej dyrekcji informacje o działalności finansowo-gospodarczej nadleśnictwa.
2.
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji przedstawiają Dyrektorowi Generalnemu zbiorcze informacje obejmujące wyniki nadzorowanych nadleśnictw i zakładów oraz wyniki własne regionalnej dyrekcji.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
stan zasobów, w tym powierzchnie lasów, gruntów nie zabudowanych i wód,
2)
wyniki finansowe,
3)
wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej, obejmujące w szczególności:
a)
zalesienie i odnowienia,
b)
pielęgnację i ochronę lasu,
c)
rozmiary pozyskania i sprzedaży drewna,
4)
wykonanie zadań, o których mowa w § 5.
4.
Dyrektor Generalny - w związku z art. 52 ust. 1 ustawy - przedstawia, w okresie do końca maja każdego roku, Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok poprzedni.
§  8.
1.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o których mowa w § 2, prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa.
2.
Wartość mienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Ewidencja oraz ustalenie wartości lasów i gruntów są dokonywane według stanu określonego w planie urządzenia lasu.
§  9.
1.
Zasoby Lasów Państwowych są zwiększane o:
1)
zysk bilansowy, z uwzględnieniem §18,
2)
odpisy amortyzacyjne od wartości majątku trwałego,
3)
kwoty zwiększające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
4)
dotacje celowe, o których mowa w art. 54 ustawy,
5)
wartość przekazywanych Lasom Państwowym nieruchomości,
6)
wartość majątku trwałego otrzymanego w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,
7)
środki z innych źródeł.
2.
Zasoby Lasów Państwowych są zmniejszane o:
1)
straty bilansowe,
2)
umorzenia majątku trwałego,
3)
kwoty zmniejszające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
4)
wartość majątku trwałego, przekazanego:
a)
w wykonaniu odrębnych przepisów prawnych,
b)
w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,
c)
na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowych.
§  10.
1.
Zasoby, o których mowa w § 8 ust. 1, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać zmianom o wartość przekazywanego między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia, na ich wniosek i za zgodą:
1)
Dyrektora Generalnego - w odniesieniu do zasobów regionalnych dyrekcji oraz zasobów bezpośrednio jemu podległych zakładów,
2)
dyrektora regionalnej dyrekcji - w odniesieniu do zasobów nadzorowanych nadleśnictw oraz zakładów.
2.
Zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać również zmianie w przypadkach tworzenia i likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  11.
Dochody ze sprzedaży lasów i gruntów, o których mowa w art. 38 ustawy, są przekazywane do budżetu państwa.
§  12.
1.
Składniki majątku trwałego podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, amortyzacji na ogólnych zasadach.
2.
Dyrektor regionalnej dyrekcji może centralizować część odpisów amortyzacyjnych nadzorowanych jednostek i określać ich przeznaczenie.
§  13.
1.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zbywają środki trwałe w drodze publicznego przetargu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy osad leśnych i budynków mieszkalnych.

Przychody i koszty działalności

§  14.
1.
Przychody Lasów Państwowych, o których mowa w art. 50 ustawy, są sumą przychodów ich jednostek organizacyjnych. Źródła przychodów stanowią w szczególności wpływy:
1)
ze sprzedaży:
a)
drewna, produktów ubocznych lasu, runa leśnego oraz nasion, szyszek, sadzonek i choinek,
b)
produktów gospodarki rolnej, łąkowej i rybackiej,
c)
materiałów, towarów i zbędnych środków trwałych,
2)
z wydzierżawiania lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w tym z wydzierżawiania obwodów łowieckich,
3)
z zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego lasów,
4)
z operacji pieniężnych,
5)
z innych źródeł.
2.
Nadleśnictwa przekazują na rachunek Generalnej Dyrekcji, określaną corocznie przez Dyrektora Generalnego, część zysku z działalności dodatkowej.
§  15.
Sprzedaż wyrobów lub usług między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, jest realizowana po koszcie wykonania.
§  16.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
§  17.
Kosztami działalności Lasów Państwowych są:
1)
odpis podstawowy na Fundusz Leśny,
2)
wydatki na działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2,
3)
podatek leśny.

Wynik finansowy

§  18.
1.
Wynik finansowy Lasów Państwowych stanowi sumę wyników finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.
Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczajne.
§  19.
1.
Wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu:
1)
o wartość nie wykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej,
2)
o część zysku przekazywanego na rachunek Generalnej Dyrekcji

- pozostaje w dyspozycji nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych.

2.
Z dodatniego wyniku finansowego mogą być wydzielone środki, w wysokości nie przekraczającej łącznie 15%, z przeznaczeniem na:
1)
nagrody dodatkowe,
2)
zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3)
cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej.
3.
Środki związane z niewykonaniem zadań rzeczowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechodzą na realizację tych zadań w roku następnym.
§  20.
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych są tworzone zakładowe fundusze nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obciążające koszty działalności tych jednostek.

Fundusz leśny

§  21.
1.
Odpis podstawowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, ustalany jest wskaźnikiem procentowym na dany rok w stosunku do planowanych przychodów ze sprzedaży drewna.
2.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest na podstawie przedstawionego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych.
§  22.
Nadleśnictwo dokonuje co miesiąc odpisu podstawowego na Fundusz Leśny. Odpis podstawowy stanowi iloczyn wartości przychodów ze sprzedaży drewna i ustalonego dla danego nadleśnictwa wskaźnika.
§  23.
Dyrektor Generalny wyrównuje ze środków Funduszu Leśnego niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej oraz przekazywania odpisów na rachunek Dyrekcji Generalnej.
§  24.
Nie wykorzystane w danym roku gospodarczym środki finansowe Funduszu Leśnego przechodzą na rok następny.

Przepisy końcowe

§  25.
Do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się przepisy w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
§  26.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych (Dz. U. Nr 125, poz. 555).
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.