Udzielanie ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.8/9.136

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności

EP.323.3.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządza się, co następuje:

§  1. 
Zarządzenie określa:

a) szczegółowe zasady i tryb odraczania spłaty, rozkładania na raty oraz umarzania;

b) ogólne zasady zawierania ugód dotyczących;

- należności pieniężnych przysługujących jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, zwanym dalej "wierzycielami", od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§  2. 
1. 
Odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, zwanych dalej "ulgami w spłacie" oraz umorzenia należności dokonuje się biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną wierzyciela.
2. 
Ulgi w spłacie należności udziela się na wniosek (podanie) dłużnika, w formie pisemnej umowy wierzyciela z dłużnikiem, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. 
Umorzenia należności dokonuje się z urzędu, w formie pisemnego oświadczenia wierzyciela, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 5 ust. 6. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia (Stanowisko rozstrzygające wniosek - punkt 3).
4. 
Ulgi w spłacie lub umorzenie należności w części mogą nastąpić także w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309) w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.
§  3.  1
1. 
Do udzielania ulg w spłacie oraz umarzania należności uprawniony jest kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której przysługuje dana należność.
2. 
Jeżeli z informacji o dłużniku, zebranych zgodnie z § 6 ust. 2, wynika, że łączna kwota wymagalnych (przeterminowanych) należności przysługujących wszystkim jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych od danego dłużnika wynosi:
a)
od 150 000,01 zł do 250 000,00 zł - udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności wymaga uzyskania opinii kierownika jednostki nadrzędnej (nie dotyczy należności przysługujących Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych);
b)
powyżej 250 000,00 zł - udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności wymaga uzyskania opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

- niezależnie od tego, w których jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych ma nastąpić udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności.

3. 
W celu uzyskania opinii, o których mowa w ust. 2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych występuje do kierownika jednostki nadrzędnej albo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem dyrektora RDLP. Do wystąpienia należy dołączyć kopię wniosku określonego w § 6 ust. 1 wraz z załącznikami. Jeżeli dyrektor RDLP przekazuje wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dołącza do niego swoją opinię.
§  4. 
1. 
Zastosowanie ulgi w spłacie może dotyczyć należności, która:
a)
jest bezsporna - została uznana w pełnej wysokości przez dłużnika lub zasądzona prawomocnym wyrokiem albo nakazem zapłaty;
b)
jest wymagalna - nadszedł moment, kiedy wierzyciel uprawniony jest do żądania spełnienia świadczenia, a dłużnik ma obowiązek je spełnić, z zastrzeżeniem ust. 4;
c)
nie uległa przedawnieniu;
d)
nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Zastosowanie ulgi w spłacie należności może nastąpić:
a)
w przypadku należności nie związanej z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności gospodarczej - jeżeli przemawiają za tym względy społeczne;
b)
w przypadku należności związanej z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności gospodarczej, jeżeli dłużnik:
zobowiąże się do płacenia odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres stosowania ulgi, albo
jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, a wierzycielowi doręczono plan restrukturyzacyjny sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, który przewiduje zastosowanie ulgi w spłacie należności oraz zawiera test prywatnego wierzyciela, z którego wynika, że ulga ta nie będzie stanowiła pomocy publicznej.
3. 
Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga, wynosi 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga nie dotyczy ulg w spłacie udzielanych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.
5. 
Układ zawierany w postępowaniu restrukturyzacyjnym może przewidzieć ulgi w spłacie również w odniesieniu do należności, które nie są jeszcze wymagalne.
§  5. 
1. 
Umorzenie może dotyczyć należności, która:
a)
nie posiada zabezpieczenia zapłaty - w szczególności w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, cesji praw z lokaty ani w innej formie;
b)
nie uległa przedawnieniu;
c)
nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Umorzenie należności może nastąpić, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a)
dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
b)
dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
c)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
d)
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
e)
wartość należności głównej wraz z należnościami ubocznymi nie przekracza kwoty wskazanej przez komornika jako zaliczka, od uiszczenia której uzależnione jest wszczęcie egzekucji i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej;
f)
w przypadku należności niezwiązanej z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności gospodarczej - jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne;
g)
w przypadku należności związanej z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności gospodarczej - jeżeli wierzycielowi doręczono plan restrukturyzacyjny sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, który przewiduje umorzenie należności w części oraz zawiera test prywatnego wierzyciela, z którego wynika, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
3. 
Umorzenie należności może nastąpić:
a)
w całości - w przypadkach określonych w ust. 2 pkt a) -e),
b)
w całości albo w części - w przypadku określonym w ust. 2 pkt f),
c)
w części - w przypadku określonym w ust. 2 pkt g).
4. 
Umorzenie należności w całości dotyczy należności głównej, odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych.
5. 
Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników. Jeżeli okoliczności określone w ust. 2 pkt f) i g) zachodzą co do niektórych dłużników, dopuszczalne jest zwolnienie z długu tych dłużników na zasadach przewidzianych dla umarzania należności.
6. 
W przypadku określonym w ust. 2 pkt f) umorzenia należności dokonuje się na wniosek (podanie) dłużnika, w formie pisemnej umowy wierzyciela z dłużnikiem.
§  6. 
1. 
Kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej, z której zakresem działania wiąże się należność, po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek określonych w § 4 lub § 5, składa do kierownika jednostki wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie albo umorzenie należności według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. 
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, musi być poprzedzone zebraniem informacji o dłużniku, w szczególności informacji o stanie należności dłużnika wobec innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na podstawie dostępnych raportów w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (nadleśnictwa i zakłady za pośrednictwem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych).
3. 
Wniosek powinien zawierać:
a)
dane dotyczące należności, w szczególności wskazanie rodzaju oraz kwot: należności głównej, odsetek oraz ewentualnie innych należności ubocznych, wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku przez kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej oraz informację, czy należność jest związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności gospodarczej,
b)
dane dotyczące dłużnika, a w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a) -c) - dłużnika, który zmarł, został wykreślony z właściwego rejestru albo uległ likwidacji, a w szczególności informację, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą,
c)
opis ulgi lub umorzenia, a w szczególności:
w przypadku odroczenia spłaty należności - końcową datę odroczenia, do której należność powinna zostać zapłacona,
w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty - wysokość i terminy zapłaty poszczególnych rat (harmonogram),
w przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 pkt b) tiret pierwsze - wysokość i terminy zapłaty odsetek ustawowych oraz formę zabezpieczenia zapłaty,
w przypadku umorzenia należności w części - wskazanie rodzaju i wysokości należności podlegających umorzeniu,
d)
uzasadnienie, w szczególności w zakresie zaistnienia przesłanek określonych w § 4 lub § 5,
e)
opinię głównego księgowego w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oraz wpływu proponowanej ulgi lub umorzenia na sytuację ekonomiczną wierzyciela,
f)
opinię radcy prawnego w zakresie zaistnienia przesłanek określonych w § 4 lub § 5.
4. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wskazane, w tym wniosek (podanie) dłużnika, jeżeli został złożony. W szczególności należy załączyć dokumenty, na podstawie których została wydana opinia, o której mowa w ust. 3 pkt e), a także inne dokumenty, które wskazują, iż natychmiastowa lub jednorazowa spłata należności w pełnej wysokości może naruszyć byt rodzinny, społeczny lub gospodarczy dłużnika lub dokumenty uzasadniające brak możliwości spłaty należności przez dłużnika.
§  7. 
1. 
Jeżeli kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej po analizie podania dłużnika o zastosowanie ulgi lub umorzenie należności stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki określone w § 4 lub § 5, składa do kierownika jednostki wniosek o nieuwzględnienie podania dłużnika.
2. 
O nieuwzględnieniu podania dłużnika należy powiadomić go pisemnie.
§  8. 
1. 
Umowa w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności powinna określać wierzyciela i dłużnika, a także zawierać elementy określone w § 6 ust. 3 pkt. a) -d).
2. 
W umowie w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności należy postanowić o:
a)
odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności, stanowiącej sumę należności głównej i odsetek oraz ewentualnie innych należności ubocznych, wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1,
b)
umorzeniu odsetek oraz ewentualnie innych należności ubocznych, za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, do dnia zawarcia umowy,
c)
uprawnieniu wierzyciela do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie uchybienia przez dłużnika któremukolwiek z terminów zapłaty przewidzianych w umowie, zaś w przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 pkt b) tiret pierwsze, także o:
d)
zobowiązaniu dłużnika do płacenia odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, od kwoty określonej w pkt. a),
e)
wejściu umowy w życie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia zapłaty należności objętych ulgą w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres stosowania ulgi i dostarczenia wierzycielowi oryginału dokumentu gwarancji.
3. 
W umowie w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności należy zastrzec, że wierzyciel jest uprawniony - zgodnie z art. 86 Kodeksu cywilnego - do uchylenia się od skutków prawnych swego oświadczenia woli w razie stwierdzenia, że dłużnik umyślnie wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności, które miały wpływ na udzielenie ulgi lub umorzenie należności.
4. 
Skorzystanie przez wierzyciela z uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt c) i w ust. 3, powoduje, że niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z przypadającymi od niej odsetkami i należnościami ubocznymi od dnia powstania zadłużenia.
§  9. 
1. 
Zawarcie ugody z dłużnikiem może dotyczyć należności, która:
a)
jest sporna,
b)
nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Zawarcie ugody może nastąpić w przypadku dokonania oceny, że:
a)
skutki ugody będą dla Skarbu Państwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego,
b)
warunki ugody nie będą stanowiły pomocy publicznej.
3. 
Ocena, o której mowa w ust. 2 pkt a), powinna nastąpić w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.
4. 
Ocena, o której mowa w ust. 2 pkt b), powinna nastąpić w formie pisemnej, z zastosowaniem per analogiam przepisu art. 140 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.
§  10. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (znak: EP.0323.1.2021).
2. 
Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (znak: EP.323.4.2021) uznaje się za wygasłe.
3. 
Sprawy o zastosowanie ulgi w spłacie lub o umorzenie należności, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie niniejszego zarządzenia.
4.  2
 (uchylony).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po podpisaniu.

ZAŁĄCZNIK

Wzór wniosku o udzielenie ulgi lub umorzenie oraz stanowiska rozstrzygającego wniosek

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 20 lipca 2023 r. (B.I.LP.2023.8/9.139) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2023 r.
2 § 10 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 20 lipca 2023 r. (B.I.LP.2023.8/9.139) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2023 r.