Art. 52. - [Raport o stanie lasów] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  52.  [Raport o stanie lasów]
1. 
Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych.
2. 
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości.