Rozdział 4 - Wynik finansowy - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  4

Wynik finansowy

§  18.
1.
Wynik finansowy Lasów Państwowych stanowi sumę wyników finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.
Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczajne.
§  19.
1.
Wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu:
1)
o wartość nie wykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej,
2)
o część zysku przekazywanego na rachunek Generalnej Dyrekcji

- pozostaje w dyspozycji nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych.

2.
Z dodatniego wyniku finansowego mogą być wydzielone środki, w wysokości nie przekraczającej łącznie 15%, z przeznaczeniem na:
1)
nagrody dodatkowe,
2)
zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3)
cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej.
3.
Środki związane z niewykonaniem zadań rzeczowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechodzą na realizację tych zadań w roku następnym.
§  20.
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych są tworzone zakładowe fundusze nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obciążające koszty działalności tych jednostek.