Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 245 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3).
§  2.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zwanym dalej "Lasami Państwowymi", w ramach którego działają następujące jednostki organizacyjne:
1)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, zwana dalej "Dyrekcją Generalną",
2)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, zwane dalej "regionalnymi dyrekcjami",
3)
nadleśnictwa,
4)
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, zwane dalej "zakładami".
§  3.
Działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego.
§  4.
1.
W Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, jest prowadzona działalność:
1)
administracyjna w Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach,
2)
gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się działalność:
a)
podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, a także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym, zwaną dalej "działalnością podstawową",
b)
uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym, zwaną dalej "działalnością uboczną",
3)
dodatkowa - produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.
2.
Zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną.
3.
Przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie.
§  5.
1.
Z dotacji celowych, o których mowa w art. 54 ustawy, finansowane są zadania, na które została udzielona dotacja w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
2.
Dotacje celowe, nie wykorzystane w danym roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane.
§  6.
1.
Podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są sporządzane przez nie roczne plany finansowo-gospodarcze zawierające:
1)
zadania rzeczowe,
2)
przychody ze sprzedaży,
3)
koszty działalności,
4)
wynik finansowy.
2.
Plany finansowo-gospodarcze regionalnych dyrekcji, obok planu własnego, obejmują plany nadleśnictw i zakładów, zatwierdzane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji.
3.
Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego.
4.
W planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów.
§  7.
1.
Nadleśniczy przedstawia dyrektorowi regionalnej dyrekcji informacje o działalności finansowo-gospodarczej nadleśnictwa.
2.
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji przedstawiają Dyrektorowi Generalnemu zbiorcze informacje obejmujące wyniki nadzorowanych nadleśnictw i zakładów oraz wyniki własne regionalnej dyrekcji.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
stan zasobów, w tym powierzchnie lasów, gruntów nie zabudowanych i wód,
2)
wyniki finansowe,
3)
wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej, obejmujące w szczególności:
a)
zalesienie i odnowienia,
b)
pielęgnację i ochronę lasu,
c)
rozmiary pozyskania i sprzedaży drewna,
4)
wykonanie zadań, o których mowa w § 5.
4.
Dyrektor Generalny - w związku z art. 52 ust. 1 ustawy - przedstawia, w okresie do końca maja każdego roku, Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok poprzedni.