Art. 50. - [Zasada samodzielności finansowej PGLLP] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  50.  [Zasada samodzielności finansowej PGLLP]
1. 
Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.
2. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości.
3. 
Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598).