Rozdział 2 - Zasoby - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  2

Zasoby

§  8.
1.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o których mowa w § 2, prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa.
2.
Wartość mienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Ewidencja oraz ustalenie wartości lasów i gruntów są dokonywane według stanu określonego w planie urządzenia lasu.
§  9.
1.
Zasoby Lasów Państwowych są zwiększane o:
1)
zysk bilansowy, z uwzględnieniem §18,
2)
odpisy amortyzacyjne od wartości majątku trwałego,
3)
kwoty zwiększające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
4)
dotacje celowe, o których mowa w art. 54 ustawy,
5)
wartość przekazywanych Lasom Państwowym nieruchomości,
6)
wartość majątku trwałego otrzymanego w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,
7)
środki z innych źródeł.
2.
Zasoby Lasów Państwowych są zmniejszane o:
1)
straty bilansowe,
2)
umorzenia majątku trwałego,
3)
kwoty zmniejszające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
4)
wartość majątku trwałego, przekazanego:
a)
w wykonaniu odrębnych przepisów prawnych,
b)
w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,
c)
na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowych.
§  10.
1.
Zasoby, o których mowa w § 8 ust. 1, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać zmianom o wartość przekazywanego między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia, na ich wniosek i za zgodą:
1)
Dyrektora Generalnego - w odniesieniu do zasobów regionalnych dyrekcji oraz zasobów bezpośrednio jemu podległych zakładów,
2)
dyrektora regionalnej dyrekcji - w odniesieniu do zasobów nadzorowanych nadleśnictw oraz zakładów.
2.
Zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać również zmianie w przypadkach tworzenia i likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  11.
Dochody ze sprzedaży lasów i gruntów, o których mowa w art. 38 ustawy, są przekazywane do budżetu państwa.
§  12.
1.
Składniki majątku trwałego podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, amortyzacji na ogólnych zasadach.
2.
Dyrektor regionalnej dyrekcji może centralizować część odpisów amortyzacyjnych nadzorowanych jednostek i określać ich przeznaczenie.
§  13.
1.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zbywają środki trwałe w drodze publicznego przetargu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy osad leśnych i budynków mieszkalnych.