Zmiana zarządzenia w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2022.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności

EP.323.4.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 Nr 134, poz. 692), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (dalej: "zarządzenie nr 4") zmienia się treść:
1)
§ 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności w części mogą nastąpić także w ramach postępowania restukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.";

2)
§ 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

"3. Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga, wynosi 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3a.".

2. 
W zarządzeniu nr 4, w § 4 po ust. 3 wprowadza się ust. 3a, o treści:

"3a. Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga nie dotyczy ulg w spłacie udzielanych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.".

3. 
W załączniku do zarządzenia nr 4, w części "Stanowisko rozstrzygające wniosek" wyrażeniu "podpis kierownika jednostki" nadaje się brzmienie "data i podpis kierownika jednostki".
§  2. 
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. nie zmieniają się.
§  3. 
Ustala się tekst jednolity załącznika do zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po podpisaniu.

ZAŁĄCZNIK

Znak spr.: ...........................................................

Pan (i) ................................................................

............................................................................

(kierownik jednostki organizacyjnej LP)

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE

Na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia nr .......... Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia ........................................ 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności - wnoszę o zastosowanie ulgi w spłacie lub umorzenie należności zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej.

A. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI

1. Należność główna stanowi .................................................................................................

(np. czynsz najmu; odszkodowanie)

za ................................................................................................................................................

(np. lokal taki a taki za okres taki a taki; zniszczenie mienia takiego a takiego)

i wynika z ...................................................................................................................................

(np. umowy takiej a takiej z dnia tego i tego; zdarzenia takiego a takiego z dnia tego i tego)

Kwota należności głównej wynosi ............................................. zł.

Należność ta jest / nie jest* związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej / pozarolniczej działalności gospodarczej*.

Należność ta była /nie była/jest * przedmiotem postępowania sądowego ...................................

......................................................................................................................................................

2. Od powyższej należności głównej przysługują odsetki .......................................................

......................................................................................................................................................

(np. ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych)

za okres od dnia ................................................ do dnia zapłaty / do dnia *..............................

Kwota odsetek wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na dzień wynosi .......................... zł.

3. Za koszty odzyskiwania należności przysługuje / nie przysługuje*rekompensata na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

Kwota rekompensaty wynosi .......................................... zł.

4. Od powyższej należności głównej przysługują/ nie przysługują *inne należności uboczne, tj. ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(np. zwrot kosztów odzyskiwania należności nieobjętych rekompensatą określoną w pkt 3

Kwota innych należności ubocznych wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na dzień .............................. wynosi .................................... zł.

B. DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA

1. Dłużnikiem jest .....................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

albo:

Dłużnikiem, który zmarł / został wykreślony z rejestru / uległ likwidacji * był

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

Adres miejsca zamieszkania /siedziby * dłużnika: ......................................................................

......................................................................................................................................................

Dłużnik będący jednostką organizacyjną jest / był * wpisany do rejestru ..... pod numerem ......

2. Dłużnik nie prowadzi/prowadzi * działalność rolniczą /pozarolniczą działalność gospodarczą * i posiada NIP: .....................................*

3. Dłużnik nie ma / ma * przeterminowane należności wobec innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na łączną kwotę ......................................... zł.

4. Inne informacje o dłużniku: ...................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

C. PROPONOWANA ULGA LUB UMORZENIE

1. Udzielenie ulgi przez:

1.1. Odroczenie spłaty należności z dnia ................................ do dnia ........................

1.2. Rozłożenie spłaty należności na ......... rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości ........ zł każda, płatnych od miesiąca ........................ .................r.

1.3. Ponieważ należność, zgodnie z pkt. A.1 niniejszego wniosku, jest związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, których stawka roczna na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wynosi ....... % w terminach miesięcznych/kwartalnych* od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi.*

2. Umorzenie należności w całości** / w części obejmującej ...................................................

(rodzaj należności)

................................................. w wysokości ........................ zł *.

3. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego:

3.1. Umorzenie należności w części obejmującej ........................................................................

(rodzaj należności)

................................................. w wysokości ........................ zł.

3.2. Odroczenie spłaty należności wczęści obejmującej .............................................................

(rodzaj należności)

................................................. w wysokości ......... zł *z dnia ............. do dnia .....................

3.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej ............................................................

(rodzaj należności)

................................................ w wysokości .............. zł* na.... rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości .................zł każda, płatnych od miesiąca ...................... ..............r.

D. UZASADNIENIE

1. Należność nie uległa przedawnieniu na dzień złożenia niniejszego wniosku.

2. Należność nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

3. W przypadku ulgi w spłacie:

3.1. Należność jest bezsporna - została uznana w pełnej wysokości przez dłużnika pismem z dnia .................../ zasądzona prawomocnym wyrokiem / nakazem zapłaty* wydanym przez Sąd .............................. dnia ...................... o sygn. akt: ........................................*

3.2.Należność jest wymagalna - termin zapłaty upłynął dnia ...............................................

3.3. Zachodzi okoliczność wskazana w § 4 ust. 2 pkt. ...... zarządzenia, tj.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. W przypadku umorzenia:

4.1. Należność nie posiada zabezpieczenia zapłaty, w szczególności w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, cesji praw z lokaty ani w innej formie.

4.2. Zachodzi okoliczność wskazana w § 5 ust. 2 pkt. ........... zarządzenia, tj.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................

(podpis wnioskodawcy)

E. OPINIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................

(podpis głównego księgowego)

F. OPINIA RADCY PRAWNEGO

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................

(podpis radcy prawnego)

Załączniki:

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

STANOWISKO ROZSTRZYGAJĄCE WNIOSEK

Po uzyskaniu opinii ......................................................................... z dnia ...............................*

(określenie kierownika jednostki nadrzędnej)

oraz opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia .........................................*

postanawiam:

1. Odmówić udzielenia ulgi w spłacie lub umorzenia należności**.

2. Udzielić ulgę przez:

2.1. Odroczenie spłaty należności z dnia .......................... do dnia ......................................

2.2. Rozłożenie spłaty należności na .................. rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości

....................... zł każda, płatnych od miesiąca .............................. .....................r.

2.3. Zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, których stawka roczna na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wynosi .........% w terminach miesięcznych /kwartalnych * od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi.*

3. Umorzyć należność w całości ** / w części obejmującej ....................................................

(rodzaj należności)

........................................ w wysokości .....................zł *.

4. Wramach postępowania restrukturyzacyjnego - wyrazić zgodę na:

4.1. Umorzenie należności w części obejmującej ......................................................................

(rodzaj należności)

........................................ w wysokości .....................zł *.

4.2. Odroczenie spłaty należności w części obejmującej

(rodzaj należności)

........................................ w wysokości .....................zł *. z dnia ............... do dnia ...................

4.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej ...............................................................

(rodzaj należności)

........................... w wysokości ...... zł* na ........ rat miesięcznych/kwartalnych* w wysokości ................. zł każda, płatnych od miesiąca ...................... ..................r.

...............................................................

(data ipodpis kierownika jednostki)

UWAGA:

W przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 pkt a) albo pkt b) tiret pierwsze, a także w przypadku umorzenia należności na podstawie § 5 ust. 2 pkt f) zarządzenia - konieczne jest sporządzenie umowy w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności.

_______________________

* - skreślić niewłaściwe

** - podkreślić, jeżeli jest właściwe