Rozdział 5 - Fundusz leśny - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  5

Fundusz leśny

§  21.
1.
Odpis podstawowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, ustalany jest wskaźnikiem procentowym na dany rok w stosunku do planowanych przychodów ze sprzedaży drewna.
2.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest na podstawie przedstawionego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych.
§  22.
Nadleśnictwo dokonuje co miesiąc odpisu podstawowego na Fundusz Leśny. Odpis podstawowy stanowi iloczyn wartości przychodów ze sprzedaży drewna i ustalonego dla danego nadleśnictwa wskaźnika.
§  23.
Dyrektor Generalny wyrównuje ze środków Funduszu Leśnego niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej oraz przekazywania odpisów na rachunek Dyrekcji Generalnej.
§  24.
Nie wykorzystane w danym roku gospodarczym środki finansowe Funduszu Leśnego przechodzą na rok następny.