Rozdział 6 - Przepisy końcowe - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  25.
Do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się przepisy w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
§  26.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych (Dz. U. Nr 125, poz. 555).
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.