Art. 32. - [Struktura Lasów Państwowych] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  32.  [Struktura Lasów Państwowych]
1. 
Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.
2. 
W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
2)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3)
nadleśnictwa;
4)
inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. 
Jednostki organizacyjne:
1)
o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego;
2)
o których mowa w ust. 2 pkt 3, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4. 
(uchylony).