Rozdział 3 - Przychody i koszty działalności - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.692

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

Rozdział  3

Przychody i koszty działalności

§  14.
1.
Przychody Lasów Państwowych, o których mowa w art. 50 ustawy, są sumą przychodów ich jednostek organizacyjnych. Źródła przychodów stanowią w szczególności wpływy:
1)
ze sprzedaży:
a)
drewna, produktów ubocznych lasu, runa leśnego oraz nasion, szyszek, sadzonek i choinek,
b)
produktów gospodarki rolnej, łąkowej i rybackiej,
c)
materiałów, towarów i zbędnych środków trwałych,
2)
z wydzierżawiania lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w tym z wydzierżawiania obwodów łowieckich,
3)
z zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego lasów,
4)
z operacji pieniężnych,
5)
z innych źródeł.
2.
Nadleśnictwa przekazują na rachunek Generalnej Dyrekcji, określaną corocznie przez Dyrektora Generalnego, część zysku z działalności dodatkowej.
§  15.
Sprzedaż wyrobów lub usług między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, jest realizowana po koszcie wykonania.
§  16.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
§  17.
Kosztami działalności Lasów Państwowych są:
1)
odpis podstawowy na Fundusz Leśny,
2)
wydatki na działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2,
3)
podatek leśny.