Art. 57. - [Dochody funduszu leśnego] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  57.  [Dochody funduszu leśnego]
1. 
Środki funduszu leśnego stanowią:
1)
odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty działalności nadleśnictw;
2)
należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;
3)
należności wynikające z odszkodowań:
a)
cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, a także z innych tytułów,
b)
z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
c)
za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych;
4)
dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 42;
5)
dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych, o których mowa w art. 54;
6)
inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej.
3. 
Środki funduszu leśnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód tego funduszu w następnym roku kalendarzowym.
4. 
Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - dla poszczególnych nadleśnictw.