Art. 4. - [Lasy Państwowe] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  4.  [Lasy Państwowe]
1. 
Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi".
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:
1)
będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2)
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3)
będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.
3. 
W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.
4. 
Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.