Zmiana zarządzenia nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.8/9.139

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 lipca 2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności

EP.323.3.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. poz. 692), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządza się, co następuje:

§  1. 
W zarządzeniu nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (EP.323.3.2023) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Do udzielania ulg w spłacie oraz umarzania należności uprawniony jest kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której przysługuje dana należność.

2. Jeżeli z informacji o dłużniku, zebranych zgodnie z § 6 ust. 2, wynika, że łączna kwota wymagalnych (przeterminowanych) należności przysługujących wszystkim jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych od danego dłużnika wynosi:

a) od 150 000,01 zł do 250 000,00 zł - udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności wymaga uzyskania opinii kierownika jednostki nadrzędnej (nie dotyczy należności przysługujących Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych);

b) powyżej 250 000,00 zł - udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności wymaga uzyskania opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

- niezależnie od tego, w których jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych ma nastąpić udzielenie ulgi w spłacie lub umorzenie należności.

3. W celu uzyskania opinii, o których mowa w ust. 2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych występuje do kierownika jednostki nadrzędnej albo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem dyrektora RDLP. Do wystąpienia należy dołączyć kopię wniosku określonego w § 6 ust. 1 wraz z załącznikami. Jeżeli dyrektor RDLP przekazuje wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dołącza do niego swoją opinię".

2)
w § 10 uchyla się ust. 4.
§  2. 
Sprawy o zastosowanie ulgi w spłacie lub o umorzenie należności, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.