Rozdział 4 - Przygotowanie inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Rozdział  4

Przygotowanie inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

1. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Spółki Celowej.
2. 
Wniosek może odnosić się do całości lub części inwestycji.
3. 
Organem wyższego stopnia w sprawach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. 
Wojewoda Mazowiecki niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
1. 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 albo większej, w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
2)
wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3)
analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4)
wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane;
5)
charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
a)
zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b)
planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)
charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
6)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
7)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwzględnieniem art. 31 - jeżeli jest ona wymagana;
8)
mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
9)
wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3;
10)
wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9;
11)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy, jeżeli inwestycja wymaga przejścia przez te grunty lub wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach; w przypadku gdy inwestycja wymaga budowy zjazdów, Spółka Celowa określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
12)
wskazanie podmiotów innych niż Spółka Celowa, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 42 ust. 2, oraz zgodę tych podmiotów na takie ograniczenie;
13)
wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w przypadku gdy takie ograniczenie ma nastąpić na czas określony;
14)
zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana;
15)
opinie, o których mowa w ust. 3;
16)
opinię Rady o wniosku;
17)
uproszczone wypisy z rejestru gruntów w postaci papierowej lub postaci elektronicznej lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - wydane z katastru nieruchomości przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego.
2. 
Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie uzależnia się od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy lub odrębnymi przepisami.
3. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Spółka Celowa występuje o opinie:
1)
Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy;
2)
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);
3)
właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów - również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);
4)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
5)
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.);
6)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do prowadzenia państwowego monitoringu środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719);
7)
Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
4. 
Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Kopię opinii właściwy organ przekazuje Wojewodzie Mazowieckiemu. Niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
5. 
Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.
1. 
Wojewoda Mazowiecki wydaje, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
2. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.
1. 
Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:
1)
Spółkę Celową;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres ujawniony w katastrze nieruchomości jest skuteczne;
3)
pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Urzędzie m.st. Warszawy, Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
2. 
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się:
1)
informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
2)
pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, o których mowa w ust. 8, oraz skutkach niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 9.
3. 
W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się również oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości.
4. 
W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej zawiadomienie doręcza się organom właściwym do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.
5. 
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
6. 
Od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji do dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące innych inwestycji.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody Spółki Celowej, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, podejmie zawieszone postępowanie.
8. 
W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:
1)
zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
2)
przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Mazowieckiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

9. 
Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 8 i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
10. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 6 pkt 1 jest nieważna.
11. 
Wojewoda Mazowiecki niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania. Postępowanie w tym zakresie jest wolne od opłat sądowych.

W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:

1)
przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;
2)
w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania;
3)
przepisów art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się; w przypadkach określonych w tych przepisach Wojewoda Mazowiecki wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji zawiera:

1)
określenie granic terenu objętego inwestycją, w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zabytków i dóbr kultury;
4)
wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 37 ust. 1;
6)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy, jeżeli inwestycja wymaga przejścia przez te grunty lub wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach; w przypadku gdy inwestycja wymaga budowy zjazdów, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdu, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
8)
wskazanie podmiotów innych niż Spółka Celowa, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 42 ust. 2;
9)
wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
warunki i wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, jej wydania i doręczenia oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

1. 
Wojewoda Mazowiecki doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji Spółce Celowej oraz zawiadamia pozostałe strony o wydaniu tej decyzji, w drodze obwieszczenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Urzędzie m.st. Warszawy, Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji zawiadomienie o wydaniu decyzji doręcza się na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Przepis art. 19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
3. 
Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, zawierają również pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za dokonane.
4. 
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
5. 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydanej przez organ wyższego stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.
7. 
Do zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz doręczeń decyzji oraz postanowień w sprawie uchylenia, zmiany, wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wydawanych w toku postępowania przez organ pierwszej i drugiej instancji, stosuje się przepisy ust. 1-5, z wyłączeniem obowiązku zawiadamiania w drodze obwieszczenia w prasie ogólnopolskiej.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).

1. 
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem jej art. 57 ust. 1 i 4 ustawy, które mają zastosowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
2. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda Mazowiecki przekazuje niezwłocznie Prezydentowi m.st. Warszawy wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
3. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę, dotyczących innych inwestycji.
1. 
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
2. 
Wojewoda Mazowiecki składa wnioski o wpisy, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.
3. 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem okresu określonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Wojewoda Mazowiecki występuje z wnioskiem o wykreślenie tego ograniczenia z księgi wieczystej w terminie 30 dni od dnia jego wygaśnięcia.
4. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest wiążąca dla zarządcy drogi wydającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu wchodzącego w skład inwestycji. Zarządca drogi wydaje zezwolenie w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
5. 
Wybudowane w wyniku realizacji inwestycji drogi publiczne przekazuje się właściwemu zarządcy drogi z dniem wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
1. 
W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wojewoda Mazowiecki zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890). Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie, o których mowa w rozdziale 4 tej ustawy, oraz opłat z tym związanych.
2. 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawiera dodatkowo:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze.
3. 
Wojewoda Mazowiecki może w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nałożyć obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
4. 
Koszty usunięcia drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia wraz z karpami ponosi Spółka Celowa, przy czym drewno pozyskane wskutek usunięcia drzew i krzewów staje się nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
1. 
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Pozwolenie na budowę inwestycji może w zależności od wniosku obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
3. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji dołącza się opinię Rady o projekcie budowlanym.
4. 
Projekt budowlany dotyczący obiektu, który zostanie przeznaczony na potrzeby Kancelarii Senatu, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, uzgadnia się z Kancelarią Senatu.
5. 
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji przepisy art. 18, art. 19 ust. 1-5, 8 i 9, art. 20, art. 22 oraz art. 23 stosuje się odpowiednio.
6. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do Wojewody Mazowieckiego w sprawach pozwolenia na budowę inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
7. 
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
8. 
Do inwestycji nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
9. 
Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. 
Niezgodność między oznaczeniem nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w katastrze nieruchomości a oznaczeniem tej nieruchomości w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wynikająca z zatwierdzenia podziału tej nieruchomości nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
1. 
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio.
3. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
4. 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest obowiązany przeprowadzić obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. O terminie obowiązkowej kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie zawiadamia Spółkę Celową w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
1. 
Jeżeli realizacja inwestycji wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).
2. 
Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych ustala się według katastru nieruchomości. Przepisy art. 19 ust. 1-5, art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.
4. 
W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do:
1)
Spółki Celowej stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 1 pkt 1;
2)
właściciela wód stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 oraz art. 23.
5. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.
1. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
3. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu tej decyzji.
4. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień wynikłych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.
1. 
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 31 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, Spółka Celowa może wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości.
2. 
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, Spółka Celowa jest obowiązana wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
3. 
W przypadku gruntów stanowiących pas drogowy, przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, Spółka Celowa jest obowiązana wystąpić do właściwego zarządcy drogi o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
4. 
W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 albo 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednio przez właściciela, użytkownika wieczystego albo właściwego zarządcę drogi wystąpienia Spółki Celowej o taką zgodę Wojewoda Mazowiecki wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1.
5. 
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
3)
oznaczenie nieruchomości, na którą wejście jest konieczne w celu sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 31 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1;
4)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez Spółkę Celową;
5)
oświadczenie Spółki Celowej o braku zgody, o której mowa w ust. 2 albo 3.
6. 
Decyzja o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, określa sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
7. 
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przepisów ust. 2 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a Wojewoda Mazowiecki wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Spółkę Celową.
8. 
Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust. 2 albo 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.
1. 
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, przepisy art. 16 ust. 3 i 4, art. 18, art. 19 ust. 1-5, 8 i 9, art. 20, art. 22 oraz art. 23 stosuje się odpowiednio.
2. 
Decyzję o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
3. 
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. 
Spółka Celowa po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji lub po przeprowadzeniu prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 31 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1, jest obowiązana niezwłocznie przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.
2. 
Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje Wojewoda Mazowiecki. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża Spółkę Celową. Spółka Celowa, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą, pokrywa koszty ustalenia wysokości odszkodowań.
3. 
Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
4. 
Do określenia wysokości odszkodowania przepisy art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
1. 
Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego, dla inwestycji dokonywane jest organowi administracji architektoniczno-budowlanej na zasadach i trybie określonych w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
W sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest Wojewoda Mazowiecki.
3. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do Wojewody Mazowieckiego w sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Z uwzględnieniem inwestycji układ urbanistyczny Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze znajdującymi się na nim Grobem Nieznanego Żołnierza, Pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Papieskim, Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego jest nienaruszalny.