Art. 24. - [Publikacja w BIP informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz treści decyzji; udostępnianie dokumentacji sprawy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  24.  [Publikacja w BIP informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz treści decyzji; udostępnianie dokumentacji sprawy]

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).