Art. 20. - [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  20.  [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]

W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:

1)
przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;
2)
w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania;
3)
przepisów art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się; w przypadkach określonych w tych przepisach Wojewoda Mazowiecki wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.