[Zgodność pozwolenia wodnoprawnego z innymi aktami] - Art. 396. - Prawo wodne. - Dz.U.2021.2233 t.j. - OpenLEX

Art. 396. - [Zgodność pozwolenia wodnoprawnego z innymi aktami] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  396.  [Zgodność pozwolenia wodnoprawnego z innymi aktami]
1. 
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:
1)
ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2)
ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3)
ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4)
ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5)
ustaleń programu ochrony wód morskich;
6)
ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7)
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8)
wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.
2. 
W przypadku gdy została wydana ocena wodnoprawna, nie ocenia się zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.