Art. 29. - [Pozwolenie na użytkowanie inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  29.  [Pozwolenie na użytkowanie inwestycji]
1. 
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio.
3. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
4. 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest obowiązany przeprowadzić obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. O terminie obowiązkowej kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie zawiadamia Spółkę Celową w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.