Art. 28. - [Pozwolenie na budowę inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  28.  [Pozwolenie na budowę inwestycji]
1. 
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Pozwolenie na budowę inwestycji może w zależności od wniosku obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
3. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji dołącza się opinię Rady o projekcie budowlanym.
4. 
Projekt budowlany dotyczący obiektu, który zostanie przeznaczony na potrzeby Kancelarii Senatu, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, uzgadnia się z Kancelarią Senatu.
5. 
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji przepisy art. 18, art. 19 ust. 1-5, 8 i 9, art. 20, art. 22 oraz art. 23 stosuje się odpowiednio.
6. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do Wojewody Mazowieckiego w sprawach pozwolenia na budowę inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
7. 
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
8. 
Do inwestycji nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
9. 
Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. 
Niezgodność między oznaczeniem nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w katastrze nieruchomości a oznaczeniem tej nieruchomości w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wynikająca z zatwierdzenia podziału tej nieruchomości nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.