Art. 25. - [Wyłączenie stosowania przepisów o rewitalizacji oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wiążący charakter decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  25.  [Wyłączenie stosowania przepisów o rewitalizacji oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wiążący charakter decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]
1. 
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem jej art. 57 ust. 1 i 4 ustawy, które mają zastosowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
2. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda Mazowiecki przekazuje niezwłocznie Prezydentowi m.st. Warszawy wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
3. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę, dotyczących innych inwestycji.