Art. 57. - [Rejestry wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  57.  [Rejestry wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]
1. 
Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
2. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
3. 
Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
4. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.