Art. 16. - [Organ właściwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  16.  [Organ właściwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]
1. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Spółki Celowej.
2. 
Wniosek może odnosić się do całości lub części inwestycji.
3. 
Organem wyższego stopnia w sprawach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. 
Wojewoda Mazowiecki niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.