Art. 33. - [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości; okres obowiązywania decyzji o zezwoleniu; egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  33.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości; okres obowiązywania decyzji o zezwoleniu; egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu]
1. 
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, przepisy art. 16 ust. 3 i 4, art. 18, art. 19 ust. 1-5, 8 i 9, art. 20, art. 22 oraz art. 23 stosuje się odpowiednio.
2. 
Decyzję o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
3. 
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art. 32 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.