Art. 18. - [Termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  18.  [Termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]
1. 
Wojewoda Mazowiecki wydaje, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
2. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.