Art. 17. - [Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  17.  [Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]
1. 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 albo większej, w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
2)
wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3)
analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4)
wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane;
5)
charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
a)
zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b)
planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)
charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
6)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
7)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwzględnieniem art. 31 - jeżeli jest ona wymagana;
8)
mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
9)
wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3;
10)
wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9;
11)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy, jeżeli inwestycja wymaga przejścia przez te grunty lub wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach; w przypadku gdy inwestycja wymaga budowy zjazdów, Spółka Celowa określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
12)
wskazanie podmiotów innych niż Spółka Celowa, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 42 ust. 2, oraz zgodę tych podmiotów na takie ograniczenie;
13)
wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w przypadku gdy takie ograniczenie ma nastąpić na czas określony;
14)
zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana;
15)
opinie, o których mowa w ust. 3;
16)
opinię Rady o wniosku;
17)
uproszczone wypisy z rejestru gruntów w postaci papierowej lub postaci elektronicznej lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - wydane z katastru nieruchomości przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego.
2. 
Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie uzależnia się od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy lub odrębnymi przepisami.
3. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Spółka Celowa występuje o opinie:
1)
Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy;
2)
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);
3)
właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów - również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);
4)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
5)
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.);
6)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do prowadzenia państwowego monitoringu środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719);
7)
Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
4. 
Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Kopię opinii właściwy organ przekazuje Wojewodzie Mazowieckiemu. Niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
5. 
Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.