[Dokumenty dołączane do zgłoszenia wodnoprawnego] - Art. 422. - Prawo wodne. - Dz.U.2021.2233 t.j. - OpenLEX

Art. 422. - [Dokumenty dołączane do zgłoszenia wodnoprawnego] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  422.  [Dokumenty dołączane do zgłoszenia wodnoprawnego]

Do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się:

1)
mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową;
2)
odpowiednie szkice lub rysunki;
3)
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4)
zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.