Art. 21. - [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  21.  [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji zawiera:

1)
określenie granic terenu objętego inwestycją, w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zabytków i dóbr kultury;
4)
wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 37 ust. 1;
6)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 37 ust. 3;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy, jeżeli inwestycja wymaga przejścia przez te grunty lub wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach; w przypadku gdy inwestycja wymaga budowy zjazdów, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdu, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
8)
wskazanie podmiotów innych niż Spółka Celowa, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 42 ust. 2;
9)
wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
warunki i wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.