Art. 409. - [Część opisowa i graficzna operatu; inne dane zawarte w operacie] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1478 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  409.  [Część opisowa i graficzna operatu; inne dane zawarte w operacie]
1. 
Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:
1)
oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
2)
wyszczególnienie:
a)
celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b)
celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
c)
rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
d)
rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
e)
stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
f)
obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
3)
opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;
4)
charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
5)
charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
6)
ustalenia wynikające z:
a)
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b)
planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
c)
planu przeciwdziałania skutkom suszy,
d)
programu ochrony wód morskich,
e)
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
f)
planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
7)
określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
8)
wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
9)
wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
10)
planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
11)
informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
2. 
Część graficzna operatu zawiera:
1)
plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;
2)
zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
3)
schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
4)
schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
3. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;
2)
opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania;
3)
określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód;
4)
określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody;
5)
terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;
6)
sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym;
7)
sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;
8)
informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;
9)
określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.
4. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
2)
określenie wielkości w m3 maksymalnego sekundowego, średniego dobowego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje;
3)
określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
4)
określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych;
5)
wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
6)
opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
7)
opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania;
8)
określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
9)
określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi;
10)
opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
11)
opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
12)
informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych;
13)
informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;
14)
opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie;
15)
informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;
16)
określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.
5. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera określenie:
1)
ilości, stanu i składu ścieków;
2)
rocznych wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania;
3)
numerów i powierzchni nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.
6. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s;
2)
czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód;
3)
średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok;
4)
powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;
5)
informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
6)
ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3;
7)
rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;
8)
stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.
7. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;
2)
opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
3)
pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok;
4)
rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;
5)
maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi wyrażoną w m3/rok;
6)
ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok;
7)
średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok;
8)
informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
9)
stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych.