Law Journal

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie krzemienieckim w okręgu sądu okręgowego w Równem.

Dz.U.1926.106.616 | rozporządzenie z dnia 12 października 1926 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie serji XIII biletów skarbowych.

Dz.U.1926.106.615 | rozporządzenie z dnia 11 października 1926 r. | Akt utracił moc

Detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.106.614 | rozporządzenie z dnia 11 października 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceny "Machorki przedniej" w detalicznej sprzedaży.

Dz.U.1926.106.613 | rozporządzenie z dnia 2 października 1926 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu pod budowę przystanku Kadzidło państwowej kolei wąskotorowej Grabowo-Ostrołęka-Myszyniec.

Dz.U.1926.106.612 | zarządzenie z dnia 22 października 1926 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie gruntów przy stacji Chełm dla potrzeb Kolei Państwowych.

Dz.U.1926.106.611 | zarządzenie z dnia 22 października 1926 r. | Akt indywidualny

Uregulowanie obrotu pieniężnego.

Dz.U.1926.106.610 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 października 1926 r. | Akt utracił moc

Ustawa Karna Skarbowa.

Dz.U.1926.105.609 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Rejestracja klaczy zarodowych.

Dz.U.1926.104.608 | rozporządzenie z dnia 9 października 1926 r. | Akt utracił moc

Taksa za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

Dz.U.1926.104.607 | rozporządzenie z dnia 25 września 1926 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Układ o konsolidacji długów. Waszyngton.1924.11.14.

Dz.U.1926.104.605 | umowa międzynarodowa z dnia 14 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Rząd Belgijski pięciu Konwencyj Pracy (przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.).

Dz.U.1926.103.604 | oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lubawie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1926.103.603 | rozporządzenie z dnia 12 października 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.103.601 | rozporządzenie z dnia 4 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Świętomarzy, powiatu iłżeckiego.

Dz.U.1926.103.599 | zarządzenie z dnia 14 października 1926 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie przepisów normujących ustrój władz spółek akcyjnych.

Dz.U.1926.103.598 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 października 1926 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Dz.U.1926.102.597 | oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Dz.U.1926.102.596 | oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Grecję Konwencji Międzynarodowej, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.

Dz.U.1926.102.595 | oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.102.593 | rozporządzenie z dnia 14 października 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.102.592 | rozporządzenie z dnia 14 października 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.102.591 | rozporządzenie z dnia 14 października 1926 r. | Akt utracił moc

Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1926.102.590 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 września 1926 r. | Akt indywidualny

Zm.: § 7 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1921 r. o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.

Dz.U.1926.101.588 | rozporządzenie z dnia 29 września 1926 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie karbidu, azotniaku oraz azotanu amonu.

Dz.U.1926.101.585 | rozporządzenie z dnia 24 września 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: brzmienie art. 103 i 104 ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r.

Dz.U.1926.101.582 | ustawa z dnia 28 września 1926 r. | Akt jednorazowy

Prawo właściwe dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dz.U.1926.101.581 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Prawo właściwe dla stosunków prywatnych wewnętrznych. (Prawo prywatne międzydzielnicowe).

Dz.U.1926.101.580 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i ostemplowanie obligacyj kolei Herby-Kielce.

Dz.U.1926.100.576 | rozporządzenie z dnia 11 września 1926 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie nowych odcinków 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dz.U.1926.100.575 | rozporządzenie z dnia 1 września 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat stemplowych od spółek i podatku giełdowego.

Dz.U.1926.100.574 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 września 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia uwagi 5 do pozycji 140 taryfy celnej.

Dz.U.1926.100.573 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacji ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1926.99.572 | rozporządzenie z dnia 15 września 1926 r. | Akt utracił moc

Główna Inspekcja Komunikacji.

Dz.U.1926.97.569 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie urzędu Ministra Komunikacji.

Dz.U.1926.97.567 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisu art. 54 kodeksu karnego z 1903 r.

Dz.U.1926.97.566 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1926 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1926.96.564 | rozporządzenie z dnia 17 września 1926 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1926.96.563 | rozporządzenie z dnia 17 września 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie postanowień o przerachowaniu i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920.

Dz.U.1926.96.560 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1926 r. | Akt utracił moc

Kurs listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.

Dz.U.1926.95.558 | rozporządzenie z dnia 9 września 1926 r. | Akt utracił moc

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1926.95.556 | rozporządzenie z dnia 7 września 1926 r. | Akt utracił moc

Państwowa pomoc lekarska dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów.

Dz.U.1926.95.555 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Instrukcja o wymiarze i poborze podatku wojskowego.

Dz.U.1926.94.554 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Regulamin Rady Prawniczej.

Dz.U.1926.94.553 | rozporządzenie z dnia 10 września 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Dz.U.1926.93.544 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1926.93.541 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1926.93.540 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 września 1926 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczanie gruntów pod rozbudowę stacji granicznej Stołpce.

Dz.U.1926.93.539 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1926 r. | Akt indywidualny

Zm.: art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

Dz.U.1926.93.536 | ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Uproszczenia przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.

Dz.U.1926.92.534 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zaliczanie gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1926.

Dz.U.1926.92.533 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu powiatów górskich.

Dz.U.1926.92.532 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Banku Polskiego.

Dz.U.1926.92.531 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 4 września 1926 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.91.529 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1926.91.528 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenie podaży przedmiotów powszedniego użytku.

Dz.U.1926.91.527 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 31 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc