Uregulowanie ceny cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.80.709

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 września 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.

Na podstawie art. 9 i 16 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 630) w brzmieniu ustawy z dnia 5 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 770) zarządza się co następuje:
Najwyższą cenę cukru wypuszczanego przez cukrownie na rynek wewnętrzny ustala się na 84,50 (osiemdziesiąt cztery i pół) zł za kwintal białego kryształu netto (bez worka) loco cukrownia.
Przekroczenia niniejszego rozporządzenia będą karane w sposób przewidziany w art. 13 wyżej wymienionej ustawy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1932 r. a równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uregulowania ceny cukru (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 137).