Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie:... - Dz.U.1932.72.657 - OpenLEX

Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.72.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 sierpnia 1932 r.
o stosowaniu przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Art. 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 700) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 47. Naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie przepisów ulegają karom, przewidzianym w artykułach następnych, przy zastosowaniu postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".

Zamiast powołanych w art. 53 wymienionego w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. art. 45 i nast. oraz art. 132 - 134 ustawy karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. należy stosować art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135 ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r.

Art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 797) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 7. Naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych ulegają karom, przewidzianym w artykułach następnych, przy zastosowaniu postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".

Art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 252) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 30. Naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych podlegają karom, przewidzianym w artykułach następnych, przy zastosowaniu postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".

Zamiast powołanych w art. 35 wymienionego w art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. art. 45 i nast. oraz art. 132 - 134 ustawy karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. należy stosować art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135 ustawy skarbowej z dnia 18 marca 1932 r.

Art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie wywozu zagranicę złota (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 156) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 4. Naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia ulegają ukaraniu stosownie do ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355) tak, jak naruszenia przepisów, wskazanych w art. 1 pkt. 1 tejże ustawy."

Zamiast powołanych w art. 81 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) postanowień ustawy karnej skarbowej z dn. 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609) należy stosować postanowienia ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355).

Art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 171) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 9. Naruszenia postanowień niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, na jej podstawie wydanych, ulegają ukaraniu stosownie do postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".

Art. 35 ustawy z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 listopada 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 112, poz. 881) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 35. Winni uszczuplenia należności z tytułu podatku o którym mowa w art. 20 ust. 3 oraz w art. 29 niniejszej ustawy, o ile podatki te będą pobierane na granicy względnie przez władze celne, ulegają karze pieniężnej w wysokości pięciokrotnej, uszczuplonej względnie narażonej na uszczuplenie należności podatkowej. Poza tem mają w tym przypadku zastosowanie postanowienia ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355), przewidziane dla przestępstw polegających na naruszeniu przepisów w sprawach, wymienionych w art. 1 p. 1 i 12 ustawy karnej skarbowej oraz w postanowieniach części drugiej tejże ustawy."

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości oraz innym właściwym ministrom.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 286) oraz niniejszem rozporządzeniem;
b)
nowego brzmienia art. 107 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, ogłoszonej jako załącznik do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 110), po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej w art. 9 rozporządzenia niniejszego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie również do przestępstw, popełnionych przed jego wejściem w życie.