Zm.: rozporządzenie z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego. - Dz.U.1932.74.668 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.74.668

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 sierpnia 1932 r.
o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) wprowadza się następujące zmiany:

a)
art. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Wybijane będą monety:

1) złote: po 100 zł, 50 zł i 25 zł;

2) srebrne: po 10 zł, 5 zł i 2 zł;

3) niklowe: po 1 zł oraz po 50 gr, 20 gr i 10 gr;

4) bronzowe: po 5 gr, 2 gr i 1 gr.

Monety złote po 25 zł otrzymują nazwę dukata.";

b)
art. 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"Monety srebrne wybijane będą ze stopu zawierającego na 1.000 części ogólnej wagi 750 części srebra.

Waga monet po 10 zł wynosi 22 gramy, średnica 34 mm.

Waga monet po 5 zł wynosi 11 gramów, średnica 28 mm.

Waga monet po 2 zł wynosi 4,4 grama, średnica 22 mm.";

c)
art. 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy wybijaniu monet złotych i srebrnych odchylenia poniżej i powyżej norm, wskazanych w art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia co do próby i wagi, nie mogą przekraczać dla monet złotych: co do próby - dwóch tysięcznych części, co do wagi - dla monet po 100 zł i 50 zł jednej tysiącznej części ich wagi i po 25 zł - dwóch tysięcznych części ich wagi; dla monet srebrnych co do próby - trzech tysięcznych części, co do wagi - dziesięciu tysięcznych części ich wagi.";

d)
art. 10 otrzymuje brzmienie następujące:

"O ile zapłata w myśl obowiązujących przepisów nie jest przewidziana w inny sposób, monety, wypuszczone na podstawie niniejszego rozporządzenia, są środkami płatniczemi, mającemi moc umarzania zobowiązań przez zapłatę: monety złote bez ograniczenia kwoty, monety po 10 zł do kwoty tysiąca złotych, monety po 5 zł do kwoty 500 złotych, monety po 2 zł do kwoty stu złotych, monety niklowe po 1 zł do kwoty pięćdziesięciu złotych, pozostałe monety niklowe i bronzowe łącznie do kwoty dziesięciu złotych przy każdej wypłacie. Kasy państwowe przyjmują monety wszelkich rodzajów w każdej ilości przy wszystkich wpłatach z wyjątkiem tych, które w myśl obowiązujących przepisów winny być uiszczane w monetach złotych."

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. w sprawie stopu monet srebrnych po 5 złotych i po 2 złote (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 640).