Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu.

Dz.U.2018.157 | rozporządzenie z dnia 25 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2019.2299 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2017.2027 | rozporządzenie z dnia 24 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2017.2041 | rozporządzenie z dnia 24 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/17.

Dz.U.2017.2001 | wyrok z dnia 24 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 3/17.

Dz.U.2017.2002 | wyrok z dnia 24 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2017.2050 | rozporządzenie z dnia 24 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2017.1991 | rozporządzenie z dnia 23 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2017.2026 | rozporządzenie z dnia 23 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2009 | rozporządzenie z dnia 20 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.2016 | rozporządzenie z dnia 19 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/15.

Dz.U.2017.1954 | wyrok z dnia 18 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2017.1986 | rozporządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dz.U.2017.2010 | rozporządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2017.1959 | rozporządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Turcja-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2017.10.17.

Dz.U.2021.770 | umowa międzynarodowa z dnia 17 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2019.1857 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Leczenie krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dz.U.2021.504 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestr systemu zapasów interwencyjnych.

Dz.U.2017.2057 | rozporządzenie z dnia 16 października 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom.

Dz.U.2017.1945 | rozporządzenie z dnia 16 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.1982 | obwieszczenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

Dz.U.2017.1946 | rozporządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2017.2013 | rozporządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Dz.U.2017.1971 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2017.1919 | rozporządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2017.1965 | rozporządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2056 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2017.2178 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2181 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017".

Dz.U.2017.2228 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy egzamin wymagany w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.

Dz.U.2017.1924 | rozporządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych.

Dz.U.2017.2014 | rozporządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Dz.U.2017.1974 | rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2017 r.

Dz.U.2017.1887 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2017 r.

Dz.U.2017.1890 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2017 r.

Dz.U.2017.1895 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2017 r.

Dz.U.2017.1894 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r.

Dz.U.2017.1891 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r.

Dz.U.2017.1893 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2017 r.

Dz.U.2017.1886 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.1866 | obwieszczenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Dz.U.2017.1873 | rozporządzenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Dz.U.2017.2012 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

Dz.U.2017.1975 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii.

Dz.U.2017.1912 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Dz.U.2017.1900 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Kierujący lotami.

Dz.U.2017.1960 | rozporządzenie z dnia 4 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dz.U.2017.1914 | rozporządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/15.

Dz.U.2017.1883 | wyrok z dnia 3 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

Dz.U.2017.1884 | rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt utracił moc

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2017.1877 | rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt utracił moc