Określenie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1521

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego ustanawia się na dzień 31 stycznia 2022 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).