Art. 17. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1517

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  2

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.

2 Z dniem 31 stycznia 2022 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, zgodnie z komunikatem z dnia 4 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1521).