Obowiązek poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1518

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej 2

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) zarządza się, co następuje:
1. 
Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/127", wykorzystywany do transportu towarów określonych w załączniku do rozporządzenia 2021/127, poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/127, wynoszącego 15%.
2. 
Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/127 wykorzystywany do transportu towarów innych niż określone w załączniku do rozporządzenia 2021/127 poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej ze średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż:
1)
5 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których został użyty drewniany materiał opakowaniowy, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.;
2)
10 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2125 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych drewnianych materiałów opakowaniowych, powiadamiania o niektórych przesyłkach oraz środków stosowanych w przypadkach niezgodności (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 99);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3).